Правила за игра 1-ви Юни

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА


1. Възложител на Играта е „Тренди Онлайн ЕООД “ с централен офис в гр. София 1404 бул. България 81В, ет.5, наричан по-долу „Възложител”.
2. Организатор на Играта е „360 Ол Диджитал“ АД с адрес: гр. София, ул. „Николай Хайтов“ 8А, („Организатор“).
3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”).
4. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, дата на раждане, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
5. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им.


РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на официалните страници на 1001 Пантофки (@1001pantofki) във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/1001pantofki и в Instagram на адрес: https://www.instagram.com/1001pantofki


РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта стартира между 09:00 и 18:00 ч. на 29.05.2023 г. (понеделник) и приключва в 23:59 ч. на 04.06.2023 г. (неделя).

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ
1. В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Възложителя“, рекламните агенции, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
2. С участието си участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.
3. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook и Instagram профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
1. Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя.
2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook или Instagram страницата на 1001 Пантофки на адрес: https://www.facebook.com/1001pantofki или https://www.instagram.com/1001pantofki/ и да се запознае с Официалните правила за участие както и на уебсайта на 1001 Пантофки с адрес: https://1001pantofki.bg/

  1. За да се включи в Играта, всеки потребител трябва да последва страницата на 1001 Пантофки в социалната мрежа, в която иска да се включи в играта, да хареса и да отбележи минимум 1 приятел в публикацията, обвързана с Играта.

 

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ
1. Наградите в Играта се предоставят от Възложителя на играта и включват 2 чифта обувки по избор, 1 (един) за Facebook и 1 (един) за Instagram от онлайн магазина на 1001 Пантофки https://1001pantofki.bg/
2. Печелившите в Играта ще бъдат 2 (двама), които ще спечелят по 1 (един) продукт. Печелившите ще бъдат 1 (един) от Facebook и 1 (един) от Instagram.
3. Печелившите ще бъде определени на случаен принцип – томбола, която ще се състои на 05.06.2023 (понеделник) г. в 10:00 ч. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook и Instagram в страницата на 1001 Пантофки като коментар под публикациите на играта на 05.06.2023 г. (понеделник) до 18:00 часа.
4. Печелившите ще получат наградите си на посочен от тях адрес в срок до 10 дни след обявяване на печелившите по реда на предходната точка.
5. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването ѝ.


РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. В томболата ще бъдат изтеглени и резерви, в случай че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
2. Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с победителите на съответните посочени от тях профили във Facebook и Instagram на лично съобщение.
3. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 1 работен ден да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: Три имена; Телефон за връзка; Точен адрес за доставка чрез куриерска услуга.

  1. Като алтернатива, при осъществяване на връзка с победителя, Организатора може да прати код за отстъпка със спечелената сума и безплатна доставка, с който победителя да вземе наградата си като следва стъпките за онлайн поръчка (избиране на продукт, размер, попълване на лична информация за доставка и потвърждение) от онлайн магазина на 1001 Пантофки - https://1001pantofki.bg/
  2. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 (два) дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.
    6. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
    7. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.
    8. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ
1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.
3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
4. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването ѝ на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
5. Организаторът изцяло отговаря за законосъобразното провеждане на играта.

РАЗДЕЛ IX. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
1. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.


РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на стената на страницата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.


РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
1. При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.


РАЗДЕЛ XII. ПУБЛИЧНОСТ
1. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

РАЗДЕЛ XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.
2. С регистрацията си за участие в Играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
3. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право на участие.

Сравнение на продукти